King Power at Den Dreef Stadium

Stadionreglement

Artikel 1
Dit reglement van inwendige orde (RIO) is van toepassing in het volledige complex van het ‘King Power at Den Dreef stadion’, Kardinaal Mercierlaan 3001 Heverlee tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door Oud-Heverlee Leuven (OHL). De personen die dit complex betreden, moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en ze naleven.

Artikel 2
Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Artikel 3
Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs moet deze voorziene plaats innemen. Het is ten strengste verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook een andere plaats in de tribune in te nemen dan die vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaande toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

Artikel 4
De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
- die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator (OHL) ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede enz;
- die door de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving van het RIO de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5, 2e alinea.

Indien OHL om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch OHL, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Artikel 5
Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich binnen het stadion wil begeven, moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een opppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van een of meer artikelen van dit RIO.

Sommige gebruiksvoorwerpen, zoals motorhelmen, kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en ontvangt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp slechts terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Artikel 6

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnenbrengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

- alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen e.a.;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;
- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen;
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur…;
- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.);
- alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke worden dieren niet toegelaten.

Artikel 7
Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

- zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP-zones, perslokalen, kantoren, private zalen, het speelveld;
- gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken voor, gedurende en na de wedstrijd;
- de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;
- zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;
- de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrag te brengen;
- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;
- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes;
- te roken in zones waar een rookverbod geldt;
- te wildplassen;
- spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen mogen niet voor de reclameborden worden gehangen of het uitzicht op het speelveld belemmeren of de evacuatiewegen belemmeren of de herkenbaarheid belemmeren.

Artikel 8
In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

Artikel 9
In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door OHL aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging, kunnen deze personen uit het stadion worden verwijderd.

Artikel 10
OHL behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

- de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan die vermeld op het toegangsbewijs;
- de wedstrijd te onderbreken en stop te zetten;
- de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd;
- het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

Artikel 11
Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door OHL houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. OHL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

Artikel 12
Onder verwijzing naar de Wet van 8 Dec 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 Dec 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 Okt 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, wordt de toeschouwer ervan in kennis gesteld dat OHL, op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.

Elke persoon die binnenkomt in het stadion, kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of OHL, gebeurt slechts in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnen in het stadioncomplex.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gestraft door de Wet van 21 Dec 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij Wet van 10 Mar 2003 en de Wet van 27 Dec 2004, de misdrijven en de inbreuken op het RIO te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

Artikel 13
De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van OHL verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het RIO niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

Artikel 14
Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion, kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De ‘Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden’ van 21 Dec 1998, gewijzigd bij Wet van 10 Mar 2003, Wet van 27 Dec 2004 en Wet van 25 Apr 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Artikel 15
Bijzondere bepalingen eigen aan het ‘King Power at Den Dreef stadion’, Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee: Regeling wat betreft het verbruik van drank en/of eten in de verschillende vakken:

- het schenken van dranken mag in alle voor het publiek toegankelijke plaatsen gebeuren door middel van plastic of kartonnen bekertjes. In de kantines mogen geen glazen recipiënten zichtbaar en bereikbaar zijn voor het publiek;
- de verkoop van drank in de Seats-ruimte, de OHL-loge, de Erezaal, de Dijlezaal, Meanderzaal en de Stella Artois Lounge is aan geen beperkingen onderworpen, voor zover de glazen niet buiten deze ruimten worden gebracht. OHL neemt alle nodige initiatieven om te verhinderen dat glazen buiten deze ruimten gebracht worden;
- in Tribune 2 (bezoekers) zal drank en eten geserveerd worden vanaf de opening van het stadion tot 15 minuten voor het einde van de wedstrijd.

Tribune 4 (voor OHL-supporters) en Vak 208 (voor de bezoekers) zijn sfeervakken. In deze vakken wordt tijdens wedstrijden het zitten niet afgedwongen.

Het is verboden om het volgende binnen het stadion te brengen:

- eender welk papieren materiaal (papiersnippers, wc-rollen, confetti…);
- bussen met drijf- of drukgas
- selfiesticks, paraplu’s met ijzeren pinnen, vuvuzela’s en/of laserpennen.

Vlaggen op stok zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

- de vlaggenstok moet uit één stuk zijn;
- de vlaggenstok moet hol en plooibaar tot 80° zijn en mag niet versplinteren;
- de lengte van de vlaggenstok mag maximum 200 cm zijn;
- vlaggen of spandoeken met een grotere afmeting dan 150/200 cm mogen enkel het stadion binnen na voorafgaande toestemming van de VV.
- deze vlaggen en spandoeken zullen bij het binnenbrengen gecontroleerd worden door de aanwezige stewards. Deze laatsten hebben het recht om spandoeken in beslag te nemen in geval van ontoelaatbare opschriften; deze spandoeken zullen na de wedstrijd niet teruggegeven worden.

Het verkopen, verdelen of uitdelen van reclame of van handelswaren in het stadion is slechts toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toelating door het bestuur van OHL mits naleving van de van overheidswege vereiste vergunningen.

De dienstdoende veiligheidsverantwoordelijke van OHL heeft het recht om eender welke richtlijn van dit RIO aan te passen; dit in functie van gekende omstandigheden.

Dit reglement zal aan iedere toegang van het stadion op een duidelijk zichtbare plaats worden uitgehangen. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan de Raad van Bestuur van OHL.

HEVERLEE, 01 juli 2016

Luc LEYS
Jean-Claude BRUYNINCKX
Geert VANDERSTAPPEN
Veiligheidsverantwoordelijken