King Power at Den Dreef Stadium

Verkoopsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum. Alle klachten moeten per aangetekend schrijven binnen de veertien dagen geschieden.

Indien het volledige bedrag op de vervaldatum niet vereffend is, loopt, van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsinterest van 5% per maand met een minimum van 25 euro teneinde de administratieve kosten te dekken. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.

In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, waarin de maatschappelijke zetel van OH Leuven ligt, bevoegd.