King Power at Den Dreef Stadium

Verkoopsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum. Alle klachten moeten per aangetekend schrijven binnen de veertien dagen geschieden.

Indien het volledige bedrag op de vervaldatum niet vereffend is, loopt van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is vanaf de factuurdatum een nalatigheidsinterest van 5% per maand. Elke begonnen maand zal dan ook als een volledige maand gerekend worden.

Na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro. In geval van geschillen is uitsluitend de Rechtbank van Leuven, waarin de maatschappelijke zetel van Oud-Heverlee Leuven ligt, bevoegd.